Mincha, Havdalah, Ma’ariv

Ashrei 558

Before Amidah-Hatzi Kaddish 572

Take Torah from Ark 566

Prayers before and after aliyah 568

Return Torah to Ark 570

Mincha Hatzi Kaddish 564

Amidah for Shabbat Afternoon 574-576

Public Declaration of Amidah 578-582

Kaddish Shalem 596

Aleinu 598

Mourner’s Kaddish 600

Ma’ariv Blessings before Sh’ma 200

K’riat Sh’ma 202-204

Blessings after the Sh’ma 204-206

Blessings after the Sh’ma (continued)

Ma’ariv Hatzi Kaddish 208

Ma’ariv Kaddish Shalem 222

Ma’ariv Aleinu 224

Ma’ariv Mourner’s Kaddish 226

Havdallah 700